Website Banner
 
    


 
 
สเตียริก แอซิด - RUBBER GRADE
(STEARIC ACID)


สเตียริก แอซิด (Rubber Grade) เป็นผลึกสีขาว มันเงา ลักษณะเฉพาะคือมีกลิ่นหืนของไขมัน  สเตียริก แอซิดเกิดจากการผสมกันของกรดไขมันอิ่มตัวสำคัญๆ ได้แก่  กรดสเตียริก (octadecanoic) และกรดปาล์มิติก (Hexadecanoic or Palmitic Acid) ด้วยการควบคุมค่า titre และค่ากรดที่เหมาะสม 

          

การใช้ประโยชน์ :

สเตียริก แอซิด ใช้เป็นสารช่วยการกระจายตัวและเป็นสารเร่งหรือกระตุ้นปฏิกิริยาในยางคอมพาวด์  โดยสเตียริก แอซิด มีส่วนช่วยในการกระจายตัวของสารเติมเต็มหรือเม็ดสีต่างๆ  อีกทั้งยังช่วยพัฒนากระบวนการผลิต  เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการไหลของยาง และช่วยให้การอัดขึ้นรูปเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย   
 
 


Current Pageid = 26