สารกันเสื่อม อาร์ดี
RUBBER ANTIOXIDANT RD/TMQ

สารกันเสื่อม อาร์ดี (TMQ) มีประสิทธิภาพในการต้านทานต่อความร้อน, ออกซิเจน, และการเสื่อมสภาพได้ดี  อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดออกซิเดชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบโลหะด้วย ซึ่งสารกันเสื่อมชนิดนี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตยางล้อรถยนต์, ยางรถจักรยานยนต์, ยางรถจักรยาน, เทปกาว, สายไฟ, สายเคเบิ้ล, ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางและพลาสติก     


สารกันเสื่อมหรือสารแอนตี้ออกซิแดนท์หรือสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 

เป็นสารที่ถูกเติมลงไปในไฮโดรคาร์บอนซึ่งไวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เช่น ในยาง พลาสติก อาหาร หรือน้ำมัน เพื่อที่จะยับยั้งหรือชะลอการเกิดกระบวนการออกซิเดชันนั่นเอง สารแอนตี้ออกซิแดนท์นี้จะทำงานใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระปฐมภูมิ กระบวนการต้านอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นโดยการเพิ่มอะตอมของอิเล็กตรอนหรือไฮโดรเจนให้กับสารอนุพันธ์ ส่วนสารต้านอนุมูลอิสระทุติยภูมิ (peroxide decomposers) นั้น กระบวนการต้านอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นโดยการกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและการป้องกันสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการออกซิเดชันได้ ในช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น การยึดติดหรือยึดเกาะอาจเสื่อมลงได้ และอาจมีปัจจัยบางประการที่ทำให้คุณสมบัติในการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่พึงปรารถนา ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ รวมถึงลักษณะสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ และประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ลดลง เนื่องด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนท์มีบทบาทในการยับยั้งและป้องกันการเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สารแอนตี้ออกซิแดนท์จึงช่วยรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพในการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้ตลอดช่วงอายุการใช้งาน โดยมันทำหน้าที่ในด้านการคงไว้ซึ่งสี ความหนืด และคุณสมบัติการยึดเกาะ  


Chemical Name: Polymerized 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline Synonyms: RD, Tlectol TMQ,Vulkanox HS,Accinox TQ Molecular Formula : (C12H15N)n n=2-4

Molecular Weight: (173.26)n
CAS NO
.: 26780-96-1