ซิงค์คาร์บอเนต

ZINC CARBONATE

ซิงค์คาร์บอเนต ใช้เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในยางที่ต้องการความโป่งใส  สารเคมีที่ทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดปฏิกิริยาได้รวดเร็วขึ้น และใช้เป็นสารเติมเต็มในอาหารสัตว์  เป็นสารดูดซับกำมะถันในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมยา  เครื่องสำอาง และเกลือของซิงค์ เป็นต้น