POLYETHYLENE WAX

โพลีเอททีลีนแวกซ์

โพลีเอททีลีนแวกซ์เป็นแวกซ์ประเภทมวลโมเลกุลต่ำที่ได้จากโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ลักษณะเฉพาะของมันคือการมีจุดหลอมละลายสูงและมีความแข็งที่ดีจากอุณหภูมิต่ำไปสูง นอกจากนี้การมีค่าความหนืดที่กว้างทำให้มันถูกนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย     

การใช้ประโยชน์

โพลีเอททีลีนแวกซ์ (PE-Wax) ถูกใช้เป็นตัวช่วยในกระบวนการการผลิตท่อพีวีซี, วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีรูปร่างพิเศษเฉพาะ, ฟิล์ม, สายเคเบิ้ล, รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางและพลาสติก นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้เป็นสารหล่อลื่นและเป็นตัวช่วยในการถอดแบบของโพลีโอเลฟิน (polyolefin) และพีวีซีด้วย โดยโพลีเอททีลีนแวกซ์สามารถพัฒนาการไหลของโพลีเอททีลีน, โพลีโพรพิลีน, พลาสติก ABS และพัฒนาคุณสมบัติในการถอดแบบของโพลีเมทิลเมทาคริเลตและโพลีคาร์บอเนต ในการผลิตพีวีซีนั้น โพลีเอททีลีนแวกซ์จะมีการหล่อลื่นภายในดีกว่าการหล่อลื่นภายนอก นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  โพลีเอททีลีนแวกซ์ยังถูกนำมาใช้เป็นสารหล่อลื่นและสารกระจายตัวในการทำเม็ดสีพลาสติก โดยโพลีเอททีลีนแวกซ์เป็นตัวพัฒนาการกระจายตัวของสารเติมเต็มหรือเม็ดสีต่างๆ อีกทั้งยังใช้เป็นสารดัดแปรสำหรับกระบวนการผลิตเทียน, พลาสติกและอีลาสโตเมอร์, และการเคลือบผิวกระดาษด้วย 


Standard Specification