ACTIVE ZINC OXIDE C-30

แอคทีฟ ซิงค์ออกไซด์ ซี 30

แอคทีฟ ซิงค์ออกไซด์ เป็นซิงค์ออกไซด์ที่มีลักษณะเฉพาะ คือมีขนาดอนุภาคที่ละเอียด และมีคุณสมบัติการกระจายตัวที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีอัตราการตกตะกอนต่ำ มีค่า ROHS ที่ได้มาตราฐานสากล ด้วยขบวนการผลิตแบบ WET PROCESS จึงถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางโฟม ยางใส ยางโปร่งแสง และยางสป๊อง(ยางขอบกระจก)  
การใช้ประโยชน์

สามารถใช้ในยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ และยางทุกประเภท

ใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้า, ยาง, เกษตรกรรม, สี, และปิโตรเลียม

เป็นตัวเร่งหรือกระตุ้นปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบชนิดแรกๆ ที่ถูกเลือกนำมาใช้ในการผลิตยางล้อรถเข็น, ยางปูพื้น, สายพาน,สายลำเลียง,ยางขอบกระจก,ยางโฟม,อะไหล่รถยนต์,ถุงมือยาง และกาวยาง

ใช้เป็นตัวเพิ่มแรงดึง, การยึดเกาะ, การอัดแน่นและความสะอาดของสินค้า ในอุตสาหกรรมยางใส, สีและสารเคลือบ